งานขับขี่รถยนต์
(MD004)

 
 บุคคลทั่วไปสามารถเข้ามาศึกษาได้
 รายวิชานี้ต้องใช้รหัสผ่าน
 
 

การใช้รถยนต์ได้มีประสิทธิภาพสูงสุดเป็นประโยชน์แก่ตนเองและผู้อื่น 

บุคคลทั่วไปสามารถเข้ามาศึกษาได้  รายวิชานี้ต้องใช้รหัสผ่าน